Địa chỉ: 18 Lê Quư Đôn - Nha Trang
 Tel:  (058) 3514514 - 0985.002296
 Fax: (058) 3513399
 Website: http://www.thanhvyhotel.com.vn
 Email: thanhvyhotel@vnn.vn

Tiếng Việt             English